Salt Lake City, Utah - 01/12/13 - Burts Tiki Lounge - The Couch Show - FOLK HOGAN